Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Chưa được phân loại

Biểu giá dịch vụ

06 - 07 - 2017
  1. QUY ĐỊNH THU PHÍ CHUNG
STT Danh mục Phí quy định
1 Phần Mặt bằng nhà xưởng 26.000 đồng/m2/tháng

(Chính sách thu phí áp dụng theo qui định tại Mục II dưới đây)

2 Phần Thiết bị-dây chuyền sản xuất 320.000đ /dây chuyền/ 1 ngày sử dụng

100.000đ/hệ thống lạnh/1 ngày sử dụng (kho lạnh, kho mát, hầm cấp đông)

3 Phần Phòng thí nghiệm Xem qui định tại Mục III dưới đây

2. QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU PHÍ MẶT BẰNG NHÀ XƯỞNG

A- Đối với doanh nghiệp KHỞI SỰ

STT Danh mục Chính sách thu phí
1 Phần Mặt bằng nhà xưởng 03 tháng đầu: miễn phí

03 tháng tiếp theo: 25% phí quy định

06 tháng tiếp theo: 50% phí quy định

sau 12 tháng kể từ ngày bắt đầu: 100% phí quy định

B-  Đối với doanh nghiệp MỞ RỘNG SẢN XUẤT

STT Danh mục Chính sách thu phí
1 Phần Mặt bằng nhà xưởng 03 tháng đầu: miễn phí

03 tháng tiếp theo: 25% phí quy định

03 tháng tiếp theo: 50% phí quy định

03 tháng tiếp theo: 75% phí quy định

sau 12 tháng kể từ ngày bắt đầu: 100% phí quy định