Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Tin tức

“Chính sách Hỗ trợ Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất”

26 - 07 - 2021

Do Ngân hàng chính sách xã hội – CN Hà Nội triển khai thực hiện.

Thông tin đính kèm: Nội dung hỗ trợ và đầu mối thực hiện tại các Quận/Huyện trên địa bàn TP Hà Nội.