Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

HỘI THẢO

Mời tham dự Hội thảo tập huấn và kết nối Doanh nghiệp xuất khẩu với các hệ thống phân phối nước ngoài

Thời gian

Địa điểm

Nội dung: